Regulamin

Regulamin strony internetowej.

Postanowienia ogólne.
    Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Fabrykę Aparatury Elektromechanicznej Fanina S.A. (zwaną dalej "FAE FANINA S.A."). Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.
 
Prawa własności intelektualnej.
    Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej, stanowią własność FAE FANINA S.A. lub jej spółek stowarzyszonych lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Bez uprzedniej pisemnej zgody FAE FANINA S.A. użytkownik strony nie może:
  1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).
 
Treść strony.
    Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o FAE FANINA S.A. i jej produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o FAE FANINA S.A. i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami FAE FANINA S.A..
 
Odpowiedzialność.
    FAE FANINA S.A. ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 
Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie.
    Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że FAE FANINA S.A. ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.
 
Udostępnione informacje.
    Udostępnienie informacji lub materiałów FAE FANINA S.A. jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.
 
Ochrona danych.
    Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane FAE FANINA S.A. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO). Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem FAE FANINA S.A. jakichkolwiek danych.
 
Kontakt.
    W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:
Fabryka Aparatury Elektromechanicznej Fanina S.A..
ul. Jasińskiego 18
37-700  Przemyśl
e-mail: info@fanina.pl
 
Pozostałe postanowienia.
    FAE FANINA S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji  niniejszej informacji prawnej.
Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

czwartek, 20 Czerwiec 2024

Projektowanie stron internetowych - Investmag